Vertiforma Home

 


Regulamin sklepu

regulamin sklepu internetowego vertiforma.com z  02.05.2022
 
I. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego [nazwa sklepu];
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem vertiforma.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 
II. Postanowienia ogólne


2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem vertiforma.com.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem vertiforma.com, prowadzony jest przez Vertiforma Michał Głowacki, z siedzibą w Łodzi ul. Astrów 22. wpisany do Centralnej Ewidencji Gospodarczej NIP: 726 255 62 22
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
b.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

3.1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem dysponowania przez Klienta aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

3.2. Warunkiem dokonania zakupu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.
3.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Vertiforma Michał Głowacki
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży


4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową vertiforma.com, dokonać wyboru towaru z oferty Sklepu, określi,ć jeśli jest to wymagane jego specyfikację (np. wybrać kolor), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do „koszyka”.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a.) przedmiotu zamówienia,
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c.) wybranej metody płatności,
d.) wybranego sposobu dostawy,
e.) czasu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Vertiforma Michał Głowacki Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowany „Dziękujemy za złożenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 
V. Dostawa


5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, lub przesyłką kurierską. Koszty dostawy pokrywa Kupujący. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. W przypadku towaru zakupionego wraz z zestawem roślin zamówienie może być realizowane w dwóch dostawach. Osobno towar, osobno rośliny.
5.4 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz / lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.


VI. Ceny i metody płatności


6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT
6.2. Zapłata jest warunkiem koniecznym do otrzymania zamówionego przedmiotu.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a.) płatnością za pobraniem, przy odbiorze przesyłki / przesyłek
b.) płatnością online w systemie przelewy 24
6.3  Po dokonaniu zapłaty Klient zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia.
6.4. Klient podczas zamówienia powinien podać prawidłowe dane umożliwiające kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania tych danych.
6.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta będą niekompletne, błędne lub nieprawdziwe.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

Uwaga -Ograniczenie prawa do odstąpienia od umowy przy zwrotach roślin

7.1.Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz ulegającą szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin przydatności do użycia. Rośliny jako towar, który może ulec szybkiemu zepsuciu, nie podlegają możliwości zwrotu.

Podstawę prawna powyższego zapisu stanowi Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
7.2. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. Zapis dotyczy wszystkich towarów oferowanych na vertiforma.com , które nie ulegają szybkiemu zepsuciu. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze stosownego oświadczenia:
a.) pisemnie na adres: Vertiforma Michał Głowacki, 91-857 Łódź, ul. Astrów 22.
elektronicznie na adres : biuro@vertiforma.com
Przykładowy wzór formularza do pobrania tutaj.
7.3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
7.4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku
      świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (zestaw roślin)
      towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
7.5 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
Vertiforma Michał Głowacki, 91-857 Łódź, ul. Astrów 22.
7.6. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym.
7.7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 7.8. W przypadku niedopełnienia przez Klienta warunków zwrotu, a w szczególności zwrócenie używanych lub uszkodzonych produktów, niedopełnienie terminu złożenia oświadczenia- zwrot nie zostanie przyjęty do realizacji. Ponowne przesłanie do Klienta zwracanych produktów nastąpi wyłącznie po powtórnym uiszczeniu wpłaty na wskazane przez Sprzedającego konto bankowe kosztów wysyłki.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów


8.1. Sprzedający st zobowiązany do wydania towaru pozbawionego wad. W przypadku gdy Klient stwierdzi wadę otrzymanego towaru przysługuje mu prawo do złożenia reklamacji.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@vertiforma.com lub pisemnie na adres Vertiforma Michał Głowacki, 91-857 Łódź, ul. Astrów 22. Vertiforma Michał Głowacki zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3. Różnice kolorystyczne między Produktem prezentowanym za pośrednictwem sklepu internetowego vertiforma.com a wyglądem oryginału mogą wynikać z możliwości reprodukcji koloru przez sprzętu komputerowy kupującego i nie mogą być przyczyną reklamacji. Sprzedający dołożył jednak wszelkich starań by odwzorowanie było najbliższe rzeczywistości.
8.4 Towary oferowane przez vertiforma.com są produkowane ręcznie. Dlatego poszczególne egzemplarze mogą różnić się nieznacznie.
8.5. Uszkodzenia dostarczanej przesyłki, należy zgłosić pracownikowi firmy kurierskiej w momencie dostarczania. Reklamacje związane z uszkodzeniem przesyłki będą uwzględniane tylko na podstawie tylko na podstawie wyżej wymienionego zgłoszenia.


IX. Dane  Klienta


Klient dokonujący zakupów w sklepie internetowym dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne do zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Sprzedającego.
    1. Klient ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
    2. Dane osobowe zostaną wykorzystane w celu realizacji zamówienia. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

 

XI. Postanowienia końcowe


10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Vertiforma Michał Głowacki a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Vertiforma Michał Głowacki a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Vertiforma Michał Głowacki
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.